Chartervoorwaarden

1.1 Dit contract wordt gesloten tussen New Captains BV, handelend onder de naam GoXperience ('het Bedrijf') en iedere persoon(en) of bedrijf of firma ('de Klant') die een chartervaartuig(en) ('het Charter') boekt bij de Bedrijf. Op alle door het Bedrijf geaccepteerde boekingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Dit contract zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Kroatische wetgeving en tussen de klant en het bedrijf is overeengekomen dat elk zich zal onderwerpen aan de jurisdictie van de Kroatische rechtbanken. Door een aanbetaling te doen of het bedrijfsboekingsformulier te ondertekenen, accepteert de klant de algemene voorwaarden voor zichzelf. Als enig onderdeel van deze boekingsvoorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal dit geen gevolgen hebben voor de rest van deze boekingsvoorwaarden en blijft deze geldig en afdwingbaar.

2 Boekingen.

2.1 Boekingen moeten schriftelijk op het boekingsformulier worden gedaan en vergezeld gaan van een niet-restitueerbare aanbetaling van 50% van de charterprijs, te betalen in GBP (tenzij anders vermeld op het boekingsformulier). Het Bedrijf kan aan het einde van deze periode voorlopige boekingen per telefoon accepteren, die normaal gesproken gedurende 7 dagen worden vastgehouden, inclusief de dag waarop de oproep werd ontvangen, tenzij het Bedrijf een ingevuld boekingsformulier ontvangt met de aanbetaling zoals hierboven beschreven bij de voorlopige boeking. kan worden vrijgegeven zonder verdere verwijzing naar de Klant. Het ondertekende boekingsformulier moet worden teruggestuurd naar het kantoor van de Vennootschap New Captains, Schermerstraat 99, 2131 ZK, Hoofddorp, Nederland of gescand en gemaild naar let@goxperience-sailing.com. Zodra een boeking is gemaakt en een aanbetaling is gedaan, zijn er normaal gesproken geen toeslagen meer op de totale kosten van het charter, behalve de overeengekomen toevoegingen aan de boeking. Dit geldt niet voor factuurfouten. Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de Chartervergoeding te verhogen of te verlagen als gevolg van variaties in de kosten.

3 Betalingsbalans.

3.1 Na ontvangst van het boekingsformulier stuurt het Bedrijf de Klant een bevestiging van de boeking. Dit moet zorgvuldig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het de gevraagde boeking nauwkeurig weergeeft. De volledige betaling, minus eventuele vooruitbetaalde aanbetalingen, moet het Bedrijf uiterlijk 28 dagen vóór aanvang van het Charter bereiken. Indien een boeking minder dan 28 dagen vóór de charter wordt gemaakt, moet het volledige bedrag op het moment van boeking worden betaald. Als de volledige betaling niet op de vervaldatum is ontvangen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de boeking te annuleren zonder restitutie van de aanbetaling en de onderstaande annuleringskosten in rekening te brengen. De klant die het boekingsformulier heeft ondertekend, is aansprakelijk voor al degenen op wie de boeking betrekking heeft en voor alle andere perso(o)n(en) die het Bedrijf vervolgens heeft moeten boeken en ten aanzien van wie de Klant een factuur heeft ontvangen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van dit artikel en de factuur, prevaleren de bepalingen op de factuur.

4 Borg.

4.1 Het Bedrijf kan een borgsom ('de Borgsom') verlangen. De aanbetaling, zoals vermeld op het boekingsformulier, wordt door de klant aan het bedrijf betaald in contanten, BAC's of cheques, die niet minder dan 7 dagen vóór aanvang van de charter op de bank worden gezet, als zekerheid tegen teruggave van het vaartuig in een andere voorwaarde dan de voorwaarde bij aanvang van het Charter en tegen enig verlies of schade geleden door de Vennootschap, maar onverminderd eventuele claims bovenop de Deposito die de Vennootschap mogelijk heeft. De aanbetaling of het eventuele saldo dat overblijft nadat er enige aftrekking is gedaan, wordt binnen 14 dagen na de teruggave van het vaartuig aan de maatschappij terugbetaald. In geval van een geschil wordt de aanbetaling of het eventuele saldo teruggestort. terugbetaald bij beslechting van het geschil. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om inhoudingen tot een waarde van 200 euro op de Aanbetaling te doen zonder kennisgeving aan de Klant. Voor bedragen boven de 200 euro wordt de Klant hierover geïnformeerd voordat de inhouding plaatsvindt. In het geval dat de klant vóór het verlaten van het jacht geen andere schadeaftrek betaalt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om naast de basiskosten een administratiekost van 25 euro in rekening te brengen.

5 Annulering.

5.1 Door de Klant.
5.1.1 Annulering van een boeking moet schriftelijk aan het Bedrijf worden gemeld en de ingangsdatum van de annulering is de datum waarop het Bedrijf een dergelijke kennisgeving ontvangt. Indien de Klant een annulering van een boeking meldt of niet op de aangegeven tijdstippen de bedragen vermeld op de factuur betaalt, is de Klant annuleringskosten verschuldigd, die gebaseerd zijn op een deel van de gefactureerde prijs van het Charter. De annuleringskosten zijn als volgt:
* Gebaseerd op het aantal dagen vóór de startdatum van het charter te betalen kosten.
* Meer dan 60 dagen volledige aanbetaling
* 40 – 60 dagen 50% van de totale boekingskosten
* 20-39 dagen 75% van de totale boekingskosten
* Minder dan 20 dagen 100% van de totale boekingskosten
5.2 Door het Bedrijf
5.2.1 Het is onwaarschijnlijk dat er wijzigingen in een Charter zullen moeten worden aangebracht. Er kunnen echter af en toe wijzigingen worden aangebracht, waartoe de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om dit op elk moment te doen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment een ander vaartuig van een ander type te vervangen of het Charter te annuleren, om welke reden dan ook, inclusief weersomstandigheden en de niet-beschikbaarheid van een vaartuig. Het Bedrijf zal normaliter niet minder dan 60 dagen vóór het Charter annuleren, behalve in geval van overmacht, ongebruikelijke of onvoorziene omstandigheden waarover het Bedrijf geen controle heeft. In geval van annulering krijgt de Klant de keuze om een alternatieve datum voor het Charter te kiezen. In het geval dat de Klant geen alternatieve datum wenst te kiezen, heeft de Klant recht op volledige terugbetaling. Er wordt geen compensatie betaald indien de wijziging of annulering het gevolg is van overmacht. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele kosten of uitgaven die de Klant maakt in geval van wijzigingen of annulering door het Bedrijf.

6 Verplichtingen van klanten.

6.1 De Klant gaat ermee akkoord dat:
6.1.1 De gegevens op het boekingsformulier zijn juist.
6.1.2 Er mogen geen dieren, planten of beperkte voorwerpen of illegale goederen zoals drugs, vuurwapens of explosieven aan boord worden gebracht.

6.1.3 Er mag geen andere bemanning aan boord worden vervoerd dan die vermeld op de bemanningslijst, die vóór de start van het charter moet worden ingediend.
6.1.4 Het schip wordt teruggebracht naar de thuishaven op de datum en het tijdstip vermeld in de Charterovereenkomst, vrij van persoonlijke bezittingen.
6.1.5 Er worden geen kosten door de Klant namens het Bedrijf betaald zonder voorafgaande toestemming.
6.2 De Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de daden van zijn gasten en onderneemt geen actie waardoor het vaartuig kan worden gearresteerd of in beslag wordt genomen en zal het Bedrijf in alle opzichten schadeloos stellen in geval van schending van deze voorwaarden. .

7 Beëindiging en terugneming.

7.1 Indien het Bedrijf ter kennis komt dat de Cliënt waarschijnlijk een ernstige schending van een van deze voorwaarden zal begaan, mag het Bedrijf deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen en alle stappen ondernemen die nodig zijn om het schip in bezit te nemen, waar het zich ook mag bevinden. Dergelijke beëindiging en inbezitneming doen geen afbreuk aan eventuele rechten en rechtsmiddelen die het Bedrijf vóór de datum of als gevolg van een dergelijke schending kunnen hebben verworven. Het Bedrijf is in deze omstandigheden niet aansprakelijk voor de nog niet verstreken periode van het Charter en de Klant verbeurt de Chartervergoeding in zijn geheel. In ieder geval waarin het Bedrijf een Charter om welke reden dan ook annuleert, aanvaardt het Bedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade voor de Klant. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, de aankoop van vluchten, vervoer of accommodatie. Wij raden u aan dergelijke aankopen afzonderlijk te verzekeren.

8 Vrijstelling van gevolgschade.

8.1 In het geval dat de Cliënt kwaadwillige of opzettelijke schade aan het vaartuig toebrengt in een zodanige mate dat het Bedrijf niet in staat is het schip te charteren, zal de Cliënt aansprakelijk zijn voor enig inkomensverlies gedurende een periode van 30 dagen na het einde van het vaartuig. Handvest.

9 Beperkingen van aansprakelijkheid.

9.1 De Maatschappij zal het vaartuig verzekeren en verzekerd houden tegen alle gebruikelijke maritieme risico's, inclusief risico's van derden, in een mate die de Maatschappij naar eigen goeddunken passend acht. Het Bedrijf aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor de nalatigheid van zijn werknemers die letsel of de dood van de Klant veroorzaakt, voor zover het daartoe verplicht is op grond van de Nederlandse en Kroatische wetgeving. Het Bedrijf is niet (behoudens enige wettelijke eis die het tegendeel beweert) aansprakelijk voor enig letsel, overlijden, verlies of schade veroorzaakt door andere passagiers, noch is het aansprakelijk voor onverzekerde verliezen van eigendommen van de Klant, noch voor enige ziekte, letsel of overlijden tijdens het Handvest. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor variaties in de standaarden van dienstverlening of faciliteiten. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie correct is, kan het bedrijf echter niet aansprakelijk worden gesteld als deze onjuist blijkt te zijn. Het bedrijf kan kennisgevingen ontvangen van wijzigingen in de service, faciliteiten of evenementendata. Deze omstandigheden liggen helaas buiten de macht van het bedrijf en bijgevolg kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

10 Autoriteit.

10.1 De Cliënt en zijn/haar gezelschap komen overeen de autoriteit, beslissingen en instructies van de schippers, werknemers en agenten van het Bedrijf of andere vertegenwoordigers van het Bedrijf ('de Schipper') tijdens de Charter te aanvaarden. De beslissing van de schipper is te allen tijde in alle aangelegenheden bindend. Mocht de Cliënt of een lid van zijn gezelschap het welzijn van de schipper of anderen aan boord van het schip verstoren, door storend of lastig gedrag, dan heeft de schipper de volledige bevoegdheid om de roerder(s) van het schip te ontslaan. In dat geval zal er geen beroep gedaan kunnen worden op enige terugbetaling. Als de schipper besluit dat het vaartuig op enig moment niet mag uitvaren vanwege ongunstige weersomstandigheden of na vertrek moet terugkeren vanwege een defect aan het jacht of de uitrusting ervan of de ongesteldheid van iemand aan boord van het vaartuig die de schipper van cruciaal belang acht voor een veilige doorvaart, hun beslissing zal definitief zijn.

11 Gezondheid.

11.1 Zeilen kan een gevaarlijke activiteit zijn en vereist een gemiddeld niveau van conditie en goede gezondheid. Bijgevolg is de Klant verplicht toestemming te geven voor het verstrekken van informatie, waaronder medische informatie en een certificaat, aan het Bedrijf, indien dit door het Bedrijf wordt gevraagd.

12 licenties.

12.1 De via het bedrijf geboekte schepen worden geëxploiteerd in overeenstemming met de regels en voorschriften van de Kroatische overheid. In het geval dat een schip wordt geboekt via een derde partij of een ander bedrijf ('de Charteraar') met als doel gasten te vervoeren, is het de verantwoordelijkheid van de Charteraar om ervoor te zorgen dat alle regels en voorschriften worden nageleefd en nageleefd, inclusief, maar niet beperkt tot die welke zijn vastgelegd door de Kroatische regering, samen met eventuele regels en voorschriften van het land waar het schip mag of zal varen, en niet die van de maatschappij. Indien deze voorwaarde niet wordt nageleefd, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Charteraar te weigeren het ponton te verlaten met de Cliënt en enig lid van hun gezelschap aan boord, totdat de kwestie naar tevredenheid van het Bedrijf is verholpen. In het geval dat het noodzakelijk wordt om een vergunning of vergunningen of een speciale ontheffing te verkrijgen van een maritieme autoriteit of regelgevende instantie, is het de verantwoordelijkheid van de bevrachter om een dergelijke vergunning of ontheffing te verkrijgen. Mocht blijken dat een dergelijke vergunning of dispensatie niet is verkregen, dan is het uitsluitend ter beoordeling van de Maatschappij of het schip namens de Charteraar mag varen. In het geval dat het schip niet kan varen, heeft de klant recht op een terugbetaling van 25% van de charterprijs, met inachtneming van artikel 5.2, dat voorrang heeft bij annuleringszaken.

13 charters zonder schipper.

13.1 In het geval dat het Bedrijf een boeking accepteert waarbij de Cliënt of een lid van hun gezelschap van plan is het schip te besturen, zal het Bedrijf een vertegenwoordiger van de eigenaar aanstellen om met het schip te varen. Onder deze omstandigheden zijn aanvullende boekingsvoorwaarden van toepassing, die op verzoek verkrijgbaar zijn bij de kantoren van het bedrijf.

14 Klachten.

14.1 De schipper of een andere officiële vertegenwoordiger van de maatschappij moet tijdens de charter op de hoogte worden gesteld van elke klacht, zodat zo snel mogelijk actie kan worden ondernomen om het probleem te verhelpen. Als de schipper geen bevredigend antwoord geeft, moet de maatschappij binnen 28 dagen na thuiskomst hiervan op de hoogte worden gesteld door een schrijven te sturen naar de algemeen directeur op het kantoor van de maatschappij aan New Captains, Schermerstraat 99, 2131 ZK, Hoofddorp, Nederland, met vermelding van het charter. boekingsgegevens en alle andere relevante informatie, en het bedrijf zal zijn best doen om het probleem op te lossen. Het niet indienen van een klacht ten tijde van de inwerkingtreding van het Handvest zal resulteren in het vervallen of op zijn minst verminderen van elke schadevergoeding waar anderszins recht op bestaat. Het is daarom een voorwaarde van dit Contract dat elk probleem wordt meegedeeld aan de Maatschappij of de dienstverlener in kwestie EN aan de vertegenwoordiger van de Maatschappij of de Schipper die over het Charter spreekt en dat er een rapport wordt verkregen. Als deze procedure niet wordt gevolgd, betekent dit dat het bedrijf geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden, aangezien het bedrijf de kans is ontzegd om het probleem te onderzoeken en op te lossen.